Yaourt Sahelya 200ml et 100 ml Yaourt Da – Dy Vanille Yaourt Da – Dy Coco
Yaourt Da-Dy Degué Mil Yaourt Da-Dy Degué Sorgho Sans sucre Yaourt Da – Dy Banane
Yaourt Da - Dy Nature Yaourt Da - Dy Fraise Yaourt   Da - Dy Ananas